ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Jelen dokumentum tartalmazza az Antarktisz Buszklíma Kft. által az ügyfeleit érintő adatkezelésekkel kapcsolatos tájékoztatást.
Az adatkezelési tájékoztató a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült.

Elérhetőségeink:
Székhely cím:    1117 Budapest, Hunyadi J. u. 1.
Telephely cím: 1117 Budapest, Hunyadi J. u. 1.
E-mail cím:          info@antarktiszbuszklima.hu
Telefonszám:+36 30 2000 567, +36 444 6949, +36 20 560 7078

1.1.        Üzleti Kapcsolattartási Célú Adatkezelés
Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja
Az Antarktisz Klíma Kft., ügyfeleivel és leendő ügyfeleivel üzleti kapcsolat kiépítése és a meglévő üzleti kapcsolat fenntartása érdekében esetenként email-ben, vagy telefonon üzleti ajánlatokkal keresi meg ügyfeleit.
Ezen célok érdekében az Antarktisz Buszklíma Kft. személyes adatként kezeli az ügyfelei kapcsolattartóinak nevét, telefonszámát, email címét, beosztását, magánszemélyek esetén azok címét is.
További üzleti kapcsolattartási célú adatkezelés az alábbi esetekben valósulhat meg:

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6 cikkely (1) bekezdés f) pontja szerint az Antarktisz Buszklíma Kft. azon jogos érdeke, hogy ügyfeleit az őket érintő információkról és üzleti ajánlatokról tájékoztassa, új ügyfelek esetében az üzleti kapcsolat kiépítése, a megrendelések kiszállítása, valamint szerződés esetén az ügyfél által kapcsolattartásra megnevezett személlyel történő kommunikáció.

Adatkezelés időtartama
Az adatkezelés a hírlevélről történő leiratkozásig valósul meg, vagy a kapcsolattartói státusz megszűnéséig.
Amennyiben a kapcsolattartás telefonon keresztül valósul meg, Ön a telefonbeszélgetés során is jelezheti, hogy telefonon, vagy email-ben ne keressük meg a jövőben, ilyen esetben Önt, a jelzését követően nem fogjuk megkeresni ajánlatokkal.

1.2. Szervizigények És Garanciális Javítások Keretében Megvalósuló Adatkezelés
Adatkezelési esetkör leírása
Az Antarktisz Buszklíma Kft. által forgalmazott termékek esetében gyártói és forgalmazói garanciát, szervizt lehet igénybe venni a forgalmazási feltételek szerint.
Az ilyen típusú bejelentések esetében szükséges a bejelentő nevének, telefonszámának, email címének kezelése, hogy a bejelentéssel kapcsolatos ügyintézést végre lehessen hajtani.
Az adatok megadása kötelező a szervizigények, bejelentések kezeléséhez.

Adatkezelés jogalapja és célja
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikkely (1) bekezdés c) pontja alapján a szervizigények kezelése keretében megjelenő jogi kötelezettségeink. A Polgári Törvénykönyv alapján garanciális igénnyel, termékszavatossági igénnyel közvetlenül a magyarországi hivatalos forgalmazóhoz is lehet fordulni, az Antarktisz Buszklíma Kft-nek ezen jogi előírás alapján kell kezelnie a bejelentését és ezzel kapcsolatban a bejelentő adatait is.

Adatkezelés időtartama
Az adatokat az igény kezelését követően 8 évig kezeljük.

Az adatok kezelése során külső adatfeldolgozóként a KBX 3000 Bt.-vel állunk szerződéses jogviszonyban (1171 Budapest, Oszkár u. 29., adószám: 21435115-2-42) weboldalunk, webáruházunk technikai üzemeltetésével kapcsolatosan.

Személyes adatait nem továbbítjuk harmadik személy részére, kivéve, ha Ön hozzájárul, de ilyen esetben mindig kérjük előzetesen a hozzájárulását az adattovábbításhoz.

A honlapunk testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében honlapunk Ön számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhet el. A cookie-k (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a honlapunk, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere az Ön által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a honlapunk tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a honlap használatára vonatkozó technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat).
A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). A cookie-k (sütik) tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy értesítést kapjon mielőtt számítógépén cookie-t (sütit) tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogram és számítógépre vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészőnként külön-külön kell beállítani. A cookie-k (sütik) kikapcsolásával a nem tudjuk garantálni a honlap valamennyi funkciójának megfelelő működését és teljes körű használatát.

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszerűen kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről).
Emellett az alkalmazott kommunikációs csatornától függően, ha e-mailben fordul hozzánk panasszal, akkor az e-mail fiókunkban elérhető lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.
Jogait az Antarktisz Buszklíma Kft. info@antarktiszbuszklima.hu  e-mail címén keresztül gyakorolhatja.
A hozzájárulás visszavonásának joga
Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.
A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően e-mailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.
Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatban kér információkat.

Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.
Törléshez - elfeledtetéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.
A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:


Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit ’.xml’, ’.JSON’, vagy ’.csv’ formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.

Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, kérjük, elsősorban felénk jelezze problémáját, hogy közösen megoldhassuk. Amennyiben ezt követően is úgy véli, hogy panaszát nem orvosoltuk, a vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt. 

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítják, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.
Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk.
Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25. napjától érvényes.